Garantie

Containerslot.net verstrekt garantie op de door haar geleverde zaken. De garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken van het goed zelf. Niet zichtbare gebreken betreffende geleverde goederen dient de afnemer binnen zeven dagen na ontdekking schriftelijk bij Containerslot.net te melden.

De garantie geldt niet, indien:
  1. – gebreken aan goederen het gevolg zijn van normale slijtage en/of oneigenlijk gebruik
  2. – goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld
  3. – gebreken het gevolg zijn van gebruik in strijd met de verstrekte gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften
  4. – afnemers of door hen ingeschakelde derden – zonder schriftelijke toestemming van Containerslot.net – aanpassingen danwel reparaties aan het geleverde hebben verricht.
Wij verwijzen u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden op onze website.